Η ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ συστάθηκε τον Ιούνιο του 2010 με έδρα την Βάρη Αττικής. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2843/2000 και του κ.ν. 2190/1920 και σκοπός της, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε μετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων ή σε μετοχές εταιρειών χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων ή σε μετοχές διαχειριστριών εταιριών.

 

 Πατήστε παρακάτω για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις